Adatvédelmi Tájékoztató

Az adatvédelemről szóló jelen tájékoztatóval szeretnénk hangsúlyozni elkötelezettségünket az iránt, hogy az Ön személyes adatait biztonságos és megbízható módon kezeljük, ezért fontosnak tartjuk az adatkezelési folyamat rövid ismertetését. Kiemelnénk, hogy személyes adatai kezelése során mindenben betartjuk a hatályos adatvédelmi jogszabályok szigorú előírásait. Az adatkezelésre kizárólag az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kerül sor, és kizárólag azzal a személyes adatával történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges. Garantáljuk, hogy a birtokunkba került adatait mind fizikailag, mind elektronikusan megfelelően és ésszerűen biztosítható biztonsági intézkedésekkel védjük.

1. Az adatkezelő

A személyes adatok adatkezelője a BESTOF Építészeti, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1029 Budapest, Arany János u 9/B. épület, képviseli: Tóth András László, E-mail: info@bestofkft.com, cégjegyzékszám: 01-09-691859, adószám: 10756386-2-41.

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló fontosabb jogszabályok

- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.)

- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (továbbiakban: GDPR)

- A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

kérdéses továbbá a

- 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény, ha ugyanis az árukereskedő, amennyiben tevékenysége folytatása során kétmillió-ötszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzfizetést fogad el, akkor vonatkozik rá, és az ügyfél alábbi adatait kell rögzíteni: a) természetes személy a) családi és utónevét, b) születési családi és utónevét, c) állampolgárságát, d) születési helyét, idejét, e) anyja születési nevét, f) lakcímét, ennek hiányában tartózkodási helyét, g) azonosító okmányának típusát és számát;  Itt az adatkezelés időtartama az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 8 év.

3. Az adatkezelés célja és jogalapja

A Bestof Kft. adatkezelő a szolgáltatásait igénybe vevő ügyfeleiről, valamint termékei vásárlóiról (a továbbiakban ügyfelek) adatnyilvántartást vezet. Az adatkezelő az online értékesítési tevékenységével kapcsolatban is kezeli a regisztrált ügyfelek személyes adatait. A személyes adatokat a következő célokra gyűjtjük, kezeljük és használjuk fel:

 • Szerződések létrehozása és teljesítése
 • A teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségek (pl. számlázás) teljesítése
 • Hírlevelek küldése

Az adatkezelésre kizárólag az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kerül sor, és kizárólag azzal a személyes adatával történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges. Az adatkezelés során keletkező információkat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezéseinek megfelelően kezeljük, és minden törvényes eszközzel megakadályozzuk, hogy azokhoz illetéktelenek hozzáférjenek.

A) A szerződések teljesítéséhez kötődően kezelt adatok köre, és azok célja:

Kezelt adatok köre Adatkezelés célja
- családi- és utónév - szerződés teljesítése (ügyfél beazonosítása)
- e-mail cím - szerződés teljesítése, illetve az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (közvetlen értesítés, kapcsolattartás miatt)
- telefon- telefax szám és mobiltelefon szám - szerződés teljesítése, illetve az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (közvetlen értesítés, kapcsolattartás miatt)
- lakcím, szállítási cím, számlázási cím - szerződés teljesítése, illetve az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (közvetlen értesítés, kapcsolattartás miatt)
- számla adatai (az ügyfél neve, lakcíme, a számla összege és egyéb adatai - a számviteli bizonylat megőrzési kötelezettsége

Az adatkezelések jogalapja egyrészt az Önnel kötött szerződés  teljesítése (GDPR 6. cikk (1) b) pont), illetve az e-mail, mobiltelefon szám, lakcím vonatkozásában ezenfelül az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése miatti közvetlen értesítés (GDPR 6. cikk (1) c) pont) szükségessége. A számviteli bizonylat megőrzési kötelezettsége esetén a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.

Az Ön elérhetőségének ismerete azért is szükséges és fontos a számunkra, mivel a GDPR előírásai alapján az adatkezelő köteles értesíteni Önt egy esetleges súlyos adatvédelmi incidens bekövetkezésekor jogainak és érdekeinek megvédése érdekében. Az adatkezelőnek ilyenkor az Ön tájékoztatásáról - az észszerűség keretei között - a lehető leghamarabb gondoskodni kell, szorosan együttműködve a felügyeleti hatósággal (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság), vagy más érintett hatóságokkal (például rendőrség) és betartva az általuk adott (adatvédelmi) útmutatásokat (GDPR preambulum (86) bekezdés).

Az adatkezelés időtartama

Csak addig kezelünk és tárolunk a személyes adatokat, amíg azok szükségesek az adatkezelés céljának megvalósulásához, vagy ameddig azt jogszabály előírja a számunkra.

Ügyféllel fennálló szerződéses kapcsolat alapján az adatkezelés időtartama az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 5 év. Ez alól kivételt képeznek a számviteli bizonylatok adatai (az ügyfél neve, lakcíme, a számla összege és egyéb adatai), mivel a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell megőrizni a számviteli bizonylatok adatait.

Hozzáférésre jogosultak

Személyes adatait kizárólag az adatkezelő munkatársai kezelhetik, ismerhetik meg. Személyes adatait az adatkezelő harmadik félnek nem adja át, kivéve a személyes adatok kezelésében adatfeldolgozóként közreműködő Web-Server Kft.-nek (székhely: 4025 Debrecen, Pásti utca 2. I./5, Cg. 09 09 011599 képviseli: Egri Zsolt Szabolcs), amely cég a weboldalunk működtetéséről, hírleveleink kiküldéséről gondoskodik. Végezetül, továbbítanunk kell a személyes adatait bíróságok, nyomozó hatóságok részére, ha ez számunkra jogilag kötelező (vonatkozó törvények (Rtv., Nbtv.) ilyen rendelkezései, vagy bíróság végzése alapján).

Garantáljuk, hogy az adatfeldolgozó a birtokába került adatokat mind fizikailag, mind elektronikusan, mind technikailag megfelelően és ésszerűen biztosítható biztonsági intézkedésekkel védi (zárható helyiségek, tűzfal, védett szerverek, felhasználók részére jelszavas belépés). Az adatfeldolgozás ténye azonban nem változtat az adatkezelő személyén, amely továbbra is a BESTOF Kft. marad.

B) Honlapunk használatával, illetve a hírleveleink küldésével kapcsolatos adatkezelés

I.) A Honlapunk (http://www.bestofkft.hu) használata során bizonyos információk (így például IP-cím) cserélődnek az Ön berendezése (pl. asztali számítógép, laptop és egyéb technikai eszközök, együttesen: berendezések) illetve a BESTOF Kft. adatkezelő szervere között. Szerverünk üzemeltetését a Sticza Ferenc E.V. (székhely: 2144 Kerepes Nádas u.13., adószám: 61322639-1-33, képviseli: Sticza Ferenc), mint adatfeldolgozó végzi, azonban az adatkezelő továbbra is a BESTOF Kft.  marad.

Honlapunkon úgynevezett sütiket használunk, honlapunk felhasználóbarát optimalizálása érdekében. A sütik (angolul: cookies) olyan kisméretű szöveges, képi vagy szoftverfájlok, amelyeket az Ön számítógépén, okostelefonján vagy webhelyek böngészésekor interneteléréshez használt egyéb eszközein helyezünk el és tárolunk. A sütik rendkívül hasznos eszközök, amelyek lehetővé teszik, hogy az internetes oldal Önt felismerje, továbbá, hogy naplózza az időpontokat, amikor Ön egy adott oldalra ellátogat. Emellett lehetővé teszik, hogy a weboldallal Ön biztonságos kapcsolatot létesítsen, és a felhasználói élményt is növelik azáltal, hogy a weboldallal kapcsolatos élményét javítják, a kapcsolatot biztosítják és/vagy egy adott oldal tartalmát az Ön érdeklődési köréhez igazítják. Ezek a sütik csak ideiglenesen tárolódnak a berendezésein, és csak akkor kerülnek át a szerverünkre, amikor Ön meglátogatja honlapunkat. Főleg egyszeri tevékenységre szolgáló sütiket alkalmazunk, amelyek nyomban kitörlődnek, amikor a böngészőjét bezárja.

Tájékoztatjuk, hogy megtekintheti és kitörölheti a számítógépén és egyéb berendezésein tárolt sütiket, és ellenőrzése alatt tarthatja azok használatának módját web böngészőjének beállításai segítségével. Erről további információkat kaphat a web böngészőjének súgóján keresztül.

A honlapunk lehívásával kezelt információk, adatok köre,és azok célja

Kezelt adatok köre Adatkezelés célja
 • berendezésének IP-címe
 • a használat napja és időpontja
 • a lekérdezett/lehívott adatállomány neve és URL-je
 • az alkalmazott böngésző és adott esetben az Ön internetkapcsolattal rendelkező berendezésének operációs rendszere és internetszolgáltatójának neve
 • zökkenőmentes kapcsolatkiépítés biztosítása a BESTOF Kft. és az ügyfelek, illetve a honlap egyéb látogatói között
 • honlapunk kényelmes használatának és rendszerstabilitásnak biztosítása

A honlap használattal kezelt adatok adatkezelési jogalapja a honlapunk önkéntes megtekintése által az Ön önkéntes hozzájárulása (a GDPR 6 cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint).

A fentebb részletezett, kezelt adatok (berendezés IP-címe stb.) tekintetében harmadik fél felé adattovábbítás nem történik. Az adatok 30 napos időtartamra kerülnek tárolásra, majd azt követően automatikusan törlődnek.

II.) Hírlevelek, promóciós levelek küldéséhez kapcsolódó adatkezelés

A) Önnek lehetősége van feliratkozni ingyenes hírlevünkre a weboldalunkon. Amikor feliratkozik a hírlevélre, a megadott adatok (az Ön e-mail-címe, családi- és utóneve) továbbításra kerülnek hozzánk. A regisztráció „kettős hozzájárulásos (opt-in)” eljárással történik, amelynek során kap egy emailt a regisztrációkor, amelyben megkérik, hogy erősítse meg a regisztrációját. Ez a megerősítés szükséges ahhoz, hogy megelőzzük, hogy valaki olyan e-mail-címeket regisztráljon, amik nem hozzá tartoznak. Az Ön hozzájárulása megszerzésre kerül az adatkezeléshez a regisztrációs eljárás során, és a jelen Adatvédelmi szabályzat is megtekinthető.

A kezelt adatok köre, és azok célja

Kezelt adatok köre Adatkezelés célja
- családi- és utónév - a közvetlen üzletszerzés
- E-mail cím - a közvetlen üzletszerzés

Az adatkezelések jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása a GDPR 6 cikk (1) a) pont szerint.

B) Ha Ön termékeket, vagy szolgáltatást vásárol a weboldalunkon, akkor a BESTOF Kft. jogos kereskedelmi, üzleti érdekeire tekintettel (a GDPR 6 cikk (1) f) pontja alapján) jogosult értesíteni Önt „Hírlevél” útján a BESTOF Kft. új szolgáltatásairól, akcióiról, nyitva tartása esetleges változásairól stb.

Az ilyen hírlevelek, promóciós levelek küldése ellen Ön bármikor tiltakozhat az adatkezelőnél, vagy az adatfeldolgozónknál (BestOf Kft.) és megtilthatja a hírlevelek, promóciós levelek küldését, illetve az ezzel kapcsolatos adatkezelésünket.

Ezen kereskedelmi e-mail hírlevelek küldését is a BESTOF Kft., mint adatfeldolgozó végzi, az adatkezelő is a BESTOF Kft.

Hírlevelek, promóciós levelek küldéséhez kapcsolódóan kezelt adatok köre, és azok célja

Kezelt adatok köre Adatkezelés célja
- családi- és utónév - a közvetlen üzletszerzés
- E-mail cím - a közvetlen üzletszerzés

Az adatkezelések jogalapja az adatkezelő jogos üzleti, kereskedelmi érdeke (a GDPR 6 cikk (1) f) pont szerint.

Hozzáférésre jogosultak:

Személyes adatait (e-mail cím, családi- és utónév) kizárólag az adatkezelő munkatársai kezelhetik, ismerhetik meg. Személyes adatait az adatkezelő harmadik félnek nem adja át, kivéve a személyes adatok kezelésében adatfeldolgozóként közreműködő Web-Server Kft.-nek (székhely: 4025 Debrecen, Pásti utca 2. I./5, Cg. 09 09 011599 képviseli: Egri Zsolt Szabolcs), amely cég a weboldalunk működtetéséről, hírleveleink kiküldéséről gondoskodik. Végezetül, továbbítanunk kell a személyes adatait bíróságok, nyomozó hatóságok részére, ha ez számunkra jogilag kötelező (vonatkozó törvények (Rtv., Nbtv.) ilyen rendelkezései, vagy bíróság végzése alapján).

Az adatkezelés időtartama:

Addig kezeljük és tároljuk adatait (e-mail cím, családi- és utónév):

 1. amíg Ön adatainak törlését nem kéri, vagy
 2. amíg Ön meg nem tiltja adatainak közvetlen üzletszerzés céljából történő kezelését
 3. ha hosszabb ideig nem veszi igénybe szolgáltatásainkat, akkor adatait az utolsó szerződésünk teljesülésétől, míg hírlevél feliratkozása esetén a regisztrációjától számított öt év után automatikusan töröljük, mivel jogalap nélkül nem tárolhatjuk adatait. A regisztrációs adatlap ismételt kitöltésével persze ezt követően is szívesen megküldjük Önnek az ingyenes hírlevünket.

4. A személyes adataival kapcsolatos jogai:

I.) Az adatkezelőnél

Tájékoztatást kérhet az általunk Önről tárolt és feldolgozott személyes adatairól, valamint a jelen „Adatvédelmi tájékoztatóban” foglaltakról (az adatkezelésünk céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelőről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységeiről stb.). Kérelmére - személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően -, soron kívül, de legkésőbb 25 napon belül az Önről kezelt személyes adatok másolatát és a felsorolt információkat díjmentesen az Ön rendelkezésére bocsátjuk elektronikus formában.

Kérheti a hibás, vagy megváltozott személyes adatainak kijavítását. Kérelmének díjmentesen, indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 25 napon belül eleget teszünk, és erről Önt e-mail útján tájékoztatjuk.

Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha azt Ön kéri, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy ha azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság jogellenes kezelése miatt elrendelte. Ön tehát bármikor kérheti az általunk Önről tárolt és feldolgozott adatainak törlését, melynek az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül eleget fog tenni, kivéve azon adatai vonatkozásában, melynek tárolását számunkra jogszabály írja elő (pl. a számviteli bizonylatok adatai).

Megtilthatja bármikor az adatkezelőnek a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelést (hírlevelek, promóciós levelek küldését).

Kérheti az általunk Önről tárolt és feldolgozott adatok kezelésének korlátozását (például a személyes adatai pontosságának vitatása esetén, vagy GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, azonban még nem került megállapításra, hogy elsőbbséget élveznek-e az adatkezelő jogos indokai az Ön jogos indokaival szemben).

Tiltakozáshoz való jog a GDPR 21. cikke alapján, ez az általános tiltakozási jog érvényes minden, a jelen adatvédelmi tájékoztatóban ismertetett, GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont szerinti adatkezelési cél (üzletszerzési célból történő adatkezelés) esetére. A GDPR értelmében csak abban az esetben vagyunk kötelesek az ilyen általános tiltakozást elfogadni, ha Ön az adatkezeléssel szemben elsőbbséget élvező indokokat nevez meg. Ezen túlmenően fennáll annak lehetősége, hogy Ön az illetékes felügyeleti hatósághoz forduljon.

Kérheti az Ön által nekünk megadott személyes adatokat „általánosan ismert, gépileg olvasható formátumban“. Ez lehetővé teszi, hogy Ön megkapja és újra felhasználja saját adatait saját céljaira a különböző szolgáltatások kapcsán (adathordozhatóságra vonatkozó jog). Így például ha Ön egy másik szolgáltató, kereskedő mellett dönt, ez lehetővé teszi saját adatainak egyszerű mozgatását, másolását és átvitelét a mi IT rendszereink és a másik rendszere között biztonságos csatornákon keresztül, anélkül, hogy a felhasználhatóságot érintené.

Tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban (e-mail) tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha Ön a BESTOF Kft. így meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha a BESTOF Kft. a határidőt elmulasztja, Ön - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

II.) A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat

Ha Ön nem elégedett az adatkezelő válaszával, eljárásával; vagy bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdése merülne fel, akkor segítségért fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (honlap: www.naih.hu, cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.,Tel.: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

III.) Bírósághoz fordulhat

Ön jogainak megsértése esetén akár bírósághoz is fordulhat. Az adatkezelő elleni per - az Ön választása szerint - az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.